Moduł programu wychowawczego
„Przygotowanie uczniów klas gimnazjalnych
szkoły dla dzieci niepełnosprawnych
do wyboru zawodu”


I.    Wstęp

Pracując z uczniami niepełnosprawnymi w Gimnazjum Specjalnym nr 52 dla Uczniów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu, dostrzegamy brak adekwatnego postrzegania przez nich własnych możliwości. Uczniowie niepełnosprawni często nie dostrzegają swoich ograniczeń. Przeżywają szok, kiedy w momencie ukończenia naszej szkoły nie dostali się do wybranej szkoły średniej, bądź przerwali naukę w niej ze względu na duże trudności w realizowaniu programu, z powodu braku opieki „przechodzili na pampersy” lub byli nauczani indywidualnie w domu. Na pewno warto zabiegać o to, aby dla naszych uczniów powstały szkoły, gdzie będzie zapewniona opieka w czynnościach samoobsługowych. Ważnym też jest, aby przygotować młodych ludzi do realiów – trudnej sytuacji niepełnosprawnego w społeczeństwie.
W związku z tym postanowiłyśmy stworzyć program, który ma być pomocny wychowawcom uczniów niepełnosprawnych naszej szkoły i nie tylko w przygotowaniu wychowanków do wyboru zawodu. Program ten może być wykorzystany w innych szkołach dla uczniów niepełnosprawnych i dostosowany do ich warunków i możliwości psychofizycznych. W programie będziemy jednak używały sformułowania uczniowie naszej szkoły - G nr 52 lub uczniowie z mpdz.

Informacja o autorkach programu:

Adriana Głowacka-Przybyło – psycholog Szkoły Podstawowej nr 116 i Gimnazjum Specjalnego nr 52 dla Uczniów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu, matka trojga dzieci, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje w dziedzinie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Udziela wsparcia i pomocy psychologicznej niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom pracując indywidualnie i grupowo. Zna dobrze środowisko rodzinne i problemy wychowanków szkół, w których pracuje. Na co dzień spotyka się z trudnościami, na jakie napotykają osoby niepełnosprawne. Często zastanawia się nad przyszłością swoich absolwentów ze względu na ograniczone możliwości pracy i życia w środowisku osób sprawnych.

Aneta Wolańska – nauczycielka matematyki w Szkole Podstawowej nr 116 i Gimnazjum Specjalnym nr 52 dla Uczniów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym we Wrocławiu, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje w dziedzinie pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. W swojej pracy podchodzi indywidualnie do potrzeb i możliwości ucznia przygotowując karty pracy w oparciu o własne pomysły. Troszczy się o dalsze losy swoich wychowanków i chciałaby przygotować ich jak najlepiej do dorosłego życia.

Program jest zgodny z ustawą o systemie oświat, Konstytucją RP oraz deklaracją o Prawach Dziecka, podstawą programową – Rozporządzenie MEN  z dn. 15 lutego 1999 roku.
W gimnazjum nauczyciele wprowadzają uczniów w świat wiedzy naukowej; wdrażają ich do samodzielności; pomagają im w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym.

 
Program składa się z następujących części:

  A.  Wstęp.
  B.  Cele programu.
  C.  Treści nauczania.
  D.  Proponowane scenariusze zajęć.
  E.  Uwagi o realizacji programu.

II.    Cele programu.

Celem programu jest to, aby absolwent gimnazjum dla uczniów z mózgowym porażeniem dziecięcym mógł:

 • poznać siebie, czyli: swoje zainteresowania, uzdolnienia, możliwości intelektualne i fizyczne, temperament, osobowość;
 • poznać swoje mocne i słabe strony;
 • przełamać bariery emocjonalne;
 • uzyskać informację o rodzajach zawodów, warunkach pracy, predyspozycjach i przeciwwskazaniach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, rynku pracy dla osób niepełnosprawnych;
 • poznać wymagania egzaminacyjne i rekrutacyjne, rodzaje szkół dla osób niepełnosprawnych, przebieg kształcenia w danym zawodzie;
 • kształtować w sobie postawę osoby poszukującej celu w życiu, doskonalącej siebie, wykorzystującej swoje możliwości, uwzględniając przy tym swoją niepełnosprawność;
 • poznać najważniejsze podstawy prawne zatrudnienia o pracę;
 • zdobyć umiejętność przygotowania listu motywacyjnego, życiorysu, kwestionariusza osobowego;
 • zdobyć umiejętność pozytywnej autoprezentacji;

 
Zgodnie z Podstawią Programową celem tego programu jest również:

 1. Wprowadzać ucznia w świat planowania dalszej nauki, kariery zawodowej przez poznanie języka, pojęć, metod i sposobów szukania odpowiedniej drogi edukacyjnej i zawodowej.
 2. Wprowadzać ucznia w świat rynku pracy i jego potrzeb.
 3. Rozwijać umiejętności społeczne ucznia przez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej.


Zadania szkoły

 1. Kształtowanie umiejętności myślenia i jasnego formułowania swoich potrzeb, chęci.
 2. Rozwijanie umiejętności prezentacji swojej osoby.
 3. Rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji z różnych źródeł i jej wykorzystanie do znalezienia szkoły, pracy.


III.    Treści realizowane na godzinach do dyspozycji wychowawcy.
 
Klasa I gimnazjum

  A.  Poznajemy siebie.
  B.  Moje zainteresowania, zainteresowania moich kolegów – 2 godz.
  C.  Nasze umiejętności i zdolności – propozycja sprawdzenia swoich
       umiejętności u specjalisty. – 2 godz.
  D.  Jaka jest Twoja osobowość, jaki(a) jestem? – 2–3 godz.
 
Klasa II gimnazjum


  A.  Poznajemy zawody.
  B.  Źródła informacji na temat zawodów – 1 godz.
  C.  Zawód marzenie – 2 godz.
  D.  Wypracowanie
  E.  Przedstawienie na forum klasy
  F.   Zaproszenie osób, które są przedstawicielami zawodów
  G.  Wycieczka do poradni zawodowej lub zaproszenie przedstawicieli poradni
       zawodowej.
  H.  Osoba niepełnosprawna na rynku pracy – 1 godz.
  I.   Rodzaje pracy – 2 godz.
 
Klasa III gimnazjum

  A.  Poznaj ścieżki edukacji.
  B.  Szkoły dla osób niepełnosprawnych w Polsce. – 2 godz.
  C.  Wymagania edukacyjne i zdrowotne w szkołach średnich. – 1 godz.
  D.  Co muszę teraz zrobić, aby się dostać do wybranej szkoły – 2 godz.
  E.  Pisanie podań, życiorysu, zaprezentowanie się w rozmowie kwalifikacyjnej
       – 3 godz.
  F.  Wybór szkoły. – 1 godz.


Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates