Załącznik nr 1 

Modyfikacja Szkolnego Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego

w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu
na rok szkolny 2019/2020
 

    Modyfikacja programu oparta jest na wnioskach z ewaluacji z czerwca 2019 r. Powstała w oparciu o wyniki badań ankietowych dla rodziców i uczniów, rozmów oraz konsultacji z nauczycielami. Głównym wnioskiem z ewaluacji było : rozszerzenie działań dotyczących bezpieczeństwa uczniów w całym zespole, a szczególnie w klasach 4-8 SP 75 oraz uwzględnienie tych działań w planach pracy wychowawczej poszczególnych klas w nowym roku szkolnym.
    W głównej postaci program wychowawczo-profilaktyczny pozostaje niezmienny, a modyfikacja uwzględnia szczegółowe działania, zawarte w Planie Pracy Szkoły na rok szkolny 2019/2020, które nie były w nim zawarte.
    Zgodnie z wnioskami z ewaluacji oraz z priorytetem MEN „Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego”, w Zespole Szkół nr 21 są zaplanowane następujące działania:

 1. Realizacja projektu „ Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni”- klasy VI –VIII SP 75.
 2. Zaplanowanie i realizacja zajęć w ramach godzin z wychowawcą dotyczących bezpieczeństwa, a w szczególności bezpieczeństwa w sieci – ZS nr 21.
 3. Zapoznanie rodziców i nauczycieli z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi bezpieczeństwa - Nowa edycja kompendium „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online” przygotowana przez Polskie Centrum Programu Safer Internet (NASK Państwowy Instytut Badawczy i Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę). 
 4. Wzmocnienie kontroli i dyżurów nauczycieli SP 75 w miejscach wskazanych przez ankietowanych uczniów : szatnie sportowe, toalety. 
 5. Zgodnie z misją szkoły.
 • wyposażenie uczniów w wiedzę, kompetencje i umiejętności (współpracy, komunikowania się), wdrażanie do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji, posługiwania się najnowszymi technologiami informatycznymi poprzez organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach informatycznych, komputerowych, udział w projekcie „ Klucz do przyszłości” – SP 75 
 • propagowanie zdrowego stylu życia; ukazywanie zagrożeń i zapobieganie uzależnieniom współczesnego świata; dbałość o środowisko naturalne poprzez realizację:  
  - projekt: „Czysta woda zdrowia doda-bez wody nie ma życia” dla klas I-III SP75;
  - akcji „Rowerowy maj”; SP 75
  - udział w programie dla szkół „ Warzywa i owoce” i „Przetwory mleczne” ZS 21;
  - udział w programie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) kl. 7 SP75;
  - projekt „Uruchamiamy dzieciaki”- kl. I – III SP75;
  - zajęcia „Edukacja dla bezpieczeństwa” kl.8 SP75
  - prowadzenie zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień : narkotyki, dopalacze, alkoholizm, palenie tytoniu i przystąpienie do projektu „RYM cerze”; „ Bieg po zdrowie”
  - udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, „Święto Ziemi”, zbiórki makulatury, elektrośmieci i innych surowców wtórnych
  - program – SKS i „Mali Wspaniali”
  - projekt „Volleymania”
  - projekt „Stadiom Miejski – Stop uzależnieniom"
 • stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi oraz predyspozycjami, poprzez następujące działania:
  - innowację „Ku samodzielności wbrew niepełnosprawności” w klasach1a, 2a SP 116
  -innowację ”Kuchnia dydaktyczna”- SP 116
  - udział w projekcie „Podróże z książką” SP116;
  - udział w projekcie „ Mogę więcej!...” SP 116;
  - udział w projekcie” Kolorowa szkoła -sensoplastyka- uruchom zmysły” dla kl. 4 i 5a SP116;
  - udział w projekcie” Zawodowy zawrót głowy- poznajemy zawody” SP116;
  - udział w projekcie „ Pobawmy się razem-zabawy przy użyciu alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się” kl.4a,4b SP116;
  - udział w projekcie: „Instrumenty muzyczne - poznaję, buduję, gram” SP116;
  - projekt świetlicowy „Poznaj swoje emocje" SP116;
  - projekt biblioteczny „ Jesteśmy razem” SP116;
  - projekt „ Rozwijanie przez czytanie” kl.5a, 5b SP 75;
  - projekt „Dziennikarz na tropie” SP 75;
  - projekt aplikacja „Novelty – bliżej kultury i literatury SP 75;
  - projekt „ Poczuj chemię do chemii” SP 75;
  - projekt „ Lekcje z emocjami” kl. 6 SP 75 ;
  - zajęcia z pedagogiem „ Zasady dobrego wychowania” 0a, 0b SP 75 ;
  - zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne „Pozytywne relacje rówieśnicze” 0a, 0b SP 75.
  - projekt profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV kl.7;
  - projekt „Muzyczne inspiracje” kl.6;
  -program profilaktyki zdrowotnej –Współpraca z Przychodnią-Dokerska
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich: umiłowania swojej Ojczyzny, szacunku dla tradycji i historii narodu, dbałości o poprawność języka polskiego; wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez: 
  - udział w projekcie „BohaterON w Twojej Szkole”;
  - „Paczka dla Rodaka”;
  - udział w apelach, imprezach poświęconych związanych z obchodami świąt państwowych, regionalnych i szkolnych;
  - wplatanie treści patriotycznych podczas zajęć lekcyjnych na wszystkich przedmiotach;
  - reprezentowanie placówki ( poczet sztandarowy) podczas uroczystości szkolnych, pozaszkolnych
  - udział w projekcie „ Młodzi głosują do Parlamentu, na Prezydenta” CEO;
  - krzewienie tradycji i zwyczajów narodowych i regionalnych podczas zajęć, wyjść i wycieczek szkolnych
 • dążenie do integracji wszystkich uczniów i pracowników ZS Nr 21 – kształtowanie postaw moralno - etycznych, w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za siebie i innych poprzez projekty integracyjne:
  - projekt „Wolontariat” podczas zajęć sportowych dla dzieci niepełnosprawnych w ramach projektu „ Mogę więcej..” SP 75;
  - biblioteczny projekt integracyjny „Jesteśmy razem” SP 116;
  - integracyjny projekt „Zwierzęcy świat jest jak Wena” SP 116 i 0a SP 75 ;
  - warsztaty integracyjne czytelniczo- plastyczne „Czytam, otwieram, kolejne drzwi” SP 116;
  - „Puchaci przyjaciele” SP 116;
  - „Pies” SP 116;
  - projekt integracyjny z ZSS w Lesznie „ Poznajmy się w moim mieści” 5b SP 116
  - wspólne imprezy, wycieczki, zajęcia dla uczniów ZS nr 21.

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates