Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 
w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

 

Program opracowały:
Adriana Głowacka-Przybyło, Urszula Kruszelnicka, Aneta Wolańska
2017-09-22


Podstawa prawna:

 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526).
 • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
 • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
 • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
 • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
 • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na bieżący rok szkolny.
 • Statut Zespołu Szkół nr 21 we Wrocławiu.


Spis treści

 1. WPROWADZENIE DO PROGRAMU 
 2. WIZJA SZKOŁY 
 3. MISJA SZKOŁY 
 4. MODEL ABSOLWENTA 
 5. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE
 6. CELE OGÓLNE 
 7. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH I ICH ZADANIA
 8. PRZEGLĄD KALENDARZA ŚWIĄT, UROCZYSTOŚCI, TRADYCJI I OBYCZAJÓW SZKOLNYCH 
 9. DIAGNOZA POTRZEB I ZASOBÓW 
 10. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 
 11. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI PODCZAS GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY 
   

I. WPROWADZENIE DO PROGRAMU

      Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów.
Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów i konsultacji z uczniami, rodzicami i nauczycielami.


II. WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest placówką:

 • właściwie zarządzaną, z wysoko wykwalifikowaną kadrą nauczycieli,
 • przygotowującą uczniów do nauki na wyższych etapach edukacyjnych, samodzielnego zdobywania wiedzy oraz funkcjonowania w grupie,
 • stwarzającą warunki do rozwoju pasji i zainteresowań uczniów, motywującą do osiągania sukcesów na miarę swoich możliwości,
 • przygotowującą do przyszłości, gdzie uczy się języków obcych, kreatywności, krytycznego myślenia, korzystania z nowoczesnych technologii, 
 • w której panuje atmosfera odpowiedzialności za nauczanie i wychowanie oraz klimat sprzyjający twórczej pracy nauczycieli i uczniów, 
 • zapewniającą bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pobytu ucznia w szkole,
 • w której rodzice są partnerami, aktywnie uczestniczą w życiu i rozwoju szkoły, wspierają i pomagają nauczycielom w realizacji przyjętych zadań,
 • środowiskową, otwartą na potrzeby środowiska lokalnego i aktywnie współpracującą z różnymi instytucjami.
   

III. MISJA SZKOŁY

Integracja i Rozwój Talentów

(…) każdy człowiek jest siedliskiem talentów. Jest artystą, czy jako uczeń, sprzedawca, pielęgniarz, lekarz, inżynier, czy też rolnik. Wszędzie tam, gdzie rozwija swoje zdolności jest on artystą.

                                                                                 - Joseph Beuys

Misją naszej szkoły jest:

 • stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju ucznia zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami psychofizycznymi oraz predyspozycjami,
 • odkrywanie, rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów poprzez atrakcyjne formy nauczania, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz udział w konkursach, turniejach, olimpiadach (szkolnych i pozaszkolnych),
 • wyposażenie uczniów w wiedzę, kompetencje i umiejętności (współpracy, komunikowania się), wdrażanie do świadomego korzystania z różnych źródeł informacji, posługiwania się najnowszymi technologiami informatycznymi,
 • kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich: umiłowania swojej Ojczyzny, szacunku dla tradycji i historii narodu, dbałości o poprawność języka polskiego; wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, 
 • dążenie do integracji wszystkich uczniów i pracowników ZS Nr 21 – kształtowanie postaw moralno - etycznych, w duchu tolerancji i szacunku dla drugiego człowieka oraz odpowiedzialności za siebie i innych;
 • propagowanie zdrowego stylu życia; ukazywanie zagrożeń i zapobieganie uzależnieniom współczesnego świata; dbałość o środowisko naturalne,
 • wspomaganie rodziców w procesie wychowania; budowanie atmosfery sprzyjającej partnerskiej współpracy z rodzicami. 
   

IV. MODEL ABSOLWENTA

Absolwent naszej szkoły:

 • jest dobrze przygotowany do nauki na kolejnym etapie edukacyjnym,
 • posiada umiejętność współpracy w grupie, jest komunikatywny i odpowiedzialny,
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji i najnowszych technologii informatycznych,
 • jest tolerancyjny wobec osób niepełnosprawnych, odmiennych poglądach, pochodzeniu, wyznawanej religii,
 • wykazuje się wysokim poziomem kultury osobistej, co przejawia się odpowiednią postawą, stosownym ubiorem, dbałością o kulturę słowa,
 • jest wrażliwy na potrzeby innych, pomaga młodszym i słabszym,
 • zna historię, kulturę i tradycje swojego regionu i narodu, jest otwarty na wartości kultur Europy i świata,
 • docenia wartość rodziny; szanuje rodziców i osoby starsze,
 • aktywnie uczestniczy w różnych formach życia społecznego i kulturalnego,
 • jest samodzielny i zaradny w życiu codziennym odpowiednio do swojego poziomu sprawności,
 • dba o środowisko naturalne człowieka, szanuje przyrodę,
 • potrafi dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, dokonuje właściwych wyborów,
 • przestrzega przyjętych zasad i norm współżycia społecznego.


V. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE:

Kształtowanie wśród uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie:

 • poszanowanie wartości i godności ludzkiej,
 • aktywne działania na rzecz klasy, szkoły,
 • uczciwość i sprawiedliwość,
 • szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej,
 • poszanowanie dla innych kultur i tradycji,
 • wrażliwość na piękno przyrody ojczystej,
 • ogólnoludzkie normy i wartości religijne,
 • pomoc potrzebującym,
 • umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności,
 • podejmowanie inicjatyw, przedsiębiorczość,
 • rzetelność i odpowiedzialność, sumienność,
 • zdrowy styl życia,
 • zapobieganie wszelkiej dyskryminacji.
   

VI. CELE OGÓLNE


Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

 1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,
 2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,
 3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,
 4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

 1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,
 2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
 3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
 4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
 5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
 6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
 7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
 8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
 9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
 10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

 1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
 2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
 3. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
 4. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
 5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
 6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

 1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
 2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
 4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

 1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
 2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,
 3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.

Działania te obejmują w szczególności:

 1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
 2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
 3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
 4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
 5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
   

VII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH I ICH ZADANIA:

Dyrekcja:

 • dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
 • o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
 • stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
 • czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,
 • ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych,
 • dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniów jak i pracownikom szkoły (dyżury nauczycielskie, dyżury pracowników szkoły, monitoring wejść i wyjść osób wchodzących i wychodzących ze szkoły).

Pedagog, psycholog szkolny:

 • ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, które padły ofiarą przemocy,
 • ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i z sądem dla nieletnich (w razie zaistniałej potrzeby),
 • w sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia,
 • współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form spędzania czasu przez dzieci szczególnie z rodzin patologicznych i zaniedbanych środowiskowo,
 • poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych.

Nauczyciele i pracownicy szkoły:

 • kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka powinni proponować uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole,
 • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.,
 • wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
 • mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
 • udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów,
 • inspirują uczniów do twórczych poszukiwań.

Wychowawcy klas:

 • sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie,
 • uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,
 • kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu,
 • realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczego szkoły,
 • wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia dla rodziców,
 • dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również tych niedostosowanych społecznie,
 • wspólnie z Pedagogiem Szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,
 • poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków,
 • mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby.

Rada Rodziców:

 • działa na rzecz opiekuńczej, dydaktycznej i wychowawczej funkcji szkoły, a także podejmuje działania zmierzające do doskonalenia statutowej działalności szkoły,
 • uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną:
  ♦ program wychowawczo-profilaktyczny szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym, realizowane przez nauczycieli, dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, potrzeb danego środowiska, a skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 
 • wyraża opinie dotyczące:
  ♦ szkolnego zestawu programów i podręczników na dany rok szkolny
  ♦ podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne
  ♦ organizacje, których celem jest działalność dydaktyczno-wychowawcza
  ♦ oceny pracy nauczyciela po zakończeniu stażu na kolejny stopień awansu zawodowego
  ♦ planu finansowego na rok budżetowy.

Samorząd Uczniowski:

 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec Dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym,
 • inicjuje działania dotyczące życia uczniów,
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,
 • angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły,
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,
 • wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

Rodzice:

 • rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
 • mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno -wychowawczych w danej klasie i szkole,
 • powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci, zachęcać je do korzystania z prozdrowotnych form wypoczynku proponowanych przez szkołę,
 • są odpowiedzialni za propagowanie odpowiednich/własciwych wzorców wychowawczych.
   

VIII. PRZEGLĄD KALENDARZA ŚWIĄT, UROCZYSTOŚCI, TRADYCJI I OBYCZAJÓW SZKOLNYCH

Obchodzenie świąt państwowych:

 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Święto Odzyskania Niepodległości,
 • Święto Konstytucji 3 Maja,
 • Dzień Flagi.

Zwyczaje szkolne:

 • Święto Szkoły,
 • Pasowanie uczniów klas pierwszych,
 • Pasowanie czytelnika,
 • Sportowy Mikołaj,
 • Festyn rodzinny,
 • Pożegnanie uczniów kończących szkołę podstawową i gimnazjum.

Kultywowanie tradycji i obyczajów:

 • Kiermasz “ Pomaganie jest smaczne”
 • Dzień Dziecka,
 • Dzień Sportu,
 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Andrzejki klasowe,
 • Mikołajki klasowe,
 • Jasełka,
 • Kiermasz świąteczny,
 • Zabawy karnawałowe,
 • Walentynki,
 • Dzień Języków Obcych,
 • Dzień Teatru,
 • „Śniadanie daje moc”,
 • Karaoke po polsku,
 • Pierwszy dzień wiosny.

Przedstawiona propozycja uroczystości szkolnych może być zmieniana decyzją Rady Pedagogicznej.

 

IX. DIAGNOZA POTRZEB I ZASOBÓW

Potrzeby i zasoby szkoły - z zakresu wychowania i profilaktyki – diagnozowane są na podstawie:

 • ankiet kierowanych do rodziców, uczniów i nauczycieli,
 • rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami ich rodzicami i nauczycielami,
 • bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, a także na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych,
 • analizy niepowodzeń szkolnych dokonywanej po każdym semestrze,
 • analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania interwencji wychowawczej (dzienniki lekcyjne, zeszyty kontaktów, protokoły posiedzeń zespołu wychowawczego, dokumentacja pedagoga i psychologa, notatki służbowe i zawierane kontrakty).

Wnikliwa analiza posiadanych informacji pozwoliła wyłonić podstawowe problemy występujące w szkole, którymi są:

 • niskie potrzeby edukacyjne,
 • brak motywacji do nauki,
 • przypadki agresji słownej, dyskryminacji, nietolerancji i przemocy fizycznej,
 • mała frekwencja na zajęciach wyrównawczych,
 • stosowanie cyber -przemocy przez uczniów,
 • trudności wychowawcze uczniów z dysfunkcjami i niepełnosprawnościami. 

Analizując zagrożenia wśród uczniów i ich rodziców uwzględniono również problemy istniejące w środowisku lokalnym. W związku z tym wyróżniono następujące obszary problemowe:

 • bezrobocie i zubożenie rodzin,
 • niska samoocena dzieci i ich rodziców (szczególnie po utracie pracy przez rodziców, zarobkowy wyjazd za granicę),
 • zaburzone więzi rodzinne, a tym samym wpływy wychowawcze środowiska rodzinnego.

Wobec powyższego nauczyciele i pracownicy szkoły w swojej pracy wychowawczej, wspierając obowiązki rodziców, będą zmierzać do tego, aby uczniowie:

 • znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, duchowym, społecznym, zdrowotnym,
 • utożsamiali się ze szkołą, jej patronem, umieli kultywować szkolne tradycje,
 • rozwijali w sobie ciekawość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy i dobra w świecie,
 • mieli świadomość życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym etapie,
 • stawali się coraz bardziej samodzielni, odpowiedzialni w dążeniu do dobra własnego i innych,
 • uczyli się szacunku dla wspólnego dobra jako postawy życia społecznego,
 • przygotowali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
 • przygotowali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się,
 • kształtowali w sobie umiejętność słuchania innych, rozumienia ich poglądów, umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli i uczniów,
 • poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wszelkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie.


X. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

 1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,
 2. analizę dokumentacji,
 3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
 4. rozmowy z rodzicami,
 5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,
 6. analizę przypadków.

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez Zespół Wychowawczy powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców.
 

XI. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI PODCZAS GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY
 

a. Klasy I - III SP nr 75 klasy I-VIII SP nr 116 i klas G nr 52 oraz oddziały przedszkolne


Obszar Zadania
Zdrowie -edukacja zdrowotna

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;
• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i aktywności fizycznej;
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;
• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;
• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku;
• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania przyczynowo- skutkowego;
• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin;
• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki.

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;
• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;
• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;
• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, rozpoznawanie ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;
• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych ludzi;
• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;
• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.

Kultura -wartości, normy, wzory zachowań, postawy patriotyczne i obywatelskie

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się
• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania dobra od zła,
• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;
• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu a literaturą i sztuką dla dzieci
• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu intelektualnego i fizycznego oraz respektowania ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji
• inspirowanie do podejmowanie aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia
• przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów
• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań
• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną
• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji
• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania
• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw.

Bezpieczeństwo -profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych
• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów;
• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drodze;
• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;
• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy.

 

b. Klasy IV SP nr 75


Obszar Zadania
Zdrowie -edukacja zdrowotna

• nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu
• inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania
• nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania o sobie
• kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny
• kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia.

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

• kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania
• kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb
• rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi
• kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób
• rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji
•budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności. 

Kultura - wartości, normy, wzory zachowań, postawy patriotyczne i obywatelskie

• zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka
• uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania
• kształtowania pozytywnego stosunku do procesu kształcenia
• kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

• redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów
• budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję
• uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych
• zwiększenie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych
• rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi.


c. Klasy V SP nr 75


Obszar Zadania
Zdrowie - edukacja zdrowotna

• zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują
• kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych
• prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

• rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy
• wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji (wolontariat)
• rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, wspólnota)
• kształtowanie otwartości na doświadczenie innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania problemów, na nową wiedzę
• rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów.

Kultura - wartości, normy, wzory zachowań, postawy patriotyczne i obywatelskie

• rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów
• budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw
• rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji
• rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

• rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu- podstawy negocjacji i mediacji
• rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania
• dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do podejmowania różnorodnych zachowań
• rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się w prawidłowe i zdrowe zachowania
• doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera i Internetu.


 d. Klasy VI SP nr 75
 

Obszar Zadania
Zdrowie - edukacja zdrowotna

• kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości
• kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych i słabych stron
• rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości
• doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego.

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

• kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu
• uwrażliwienie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie potrzeby udzielania pomocy (wolontariat)
• rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów
• rozwijanie świadomości, roli wartości rodziny w życiu człowieka
• rozwijanie samorządności.

Kultura - wartości, normy, wzory zachowań, postawy patriotyczne i obywatelskie

• rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności
• rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów rówieśników i mediów na zachowanie
• dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników, które na nie wpływają
• rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

• dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach
• budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku
• rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz z zachowaniami agresywnymi
• kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych
• rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci.

 

e. Klasy VII SP nr 75 

 

Obszar Zadania
Zdrowie - edukacja zdrowotna

• kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też odpowiedzialności za swoje działania, decyzje
• kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów
• rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań
• podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału
• kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i psychicznych w okresie dojrzewania.

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

• kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający zadowolenie obydwu stron
• kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności
• rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat).

Kultura - wartości, normy, wzory zachowań, postawy patriotyczne i obywatelskie

• popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego
• rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności
• rozwijanie takich cech, jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i wytrwałość
• umacnianie więzi ze społecznością lokalną.

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

• rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy dotkniętymi nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków
• rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe?
• rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie
• dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich
• przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym.

 

f. Klasy VIII SP nr 75


 Obszar Zadania
Zdrowie - edukacja zdrowotna

• kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania- charakteryzującej się samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością
• kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych
• rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów uwzględniając kryteria ważności i pilności
• rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości
• kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne.

Relacje - kształtowanie postaw społecznych

• rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla obydwu stron
• rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji
• rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa.

Kultura - wartości, normy, wzory zachowań, postawy patriotyczne i obywatelskie

• popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości
• popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu
• rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na rzecz lokalnej społeczności.

Bezpieczeństwo - profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych)

• propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych
• rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji rozwiązywania konfliktów
• rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi źródłami wiedzy
• utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla innych-określanie alternatywnych rozwiązań problemu
• rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu- podstawy negocjacji i mediacji.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (Program_wychowawczo_profilaktyczny.pdf)Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny188 Kb

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates