Program wychowawczy
Szkoły Podstawowej nr 116 i Gimnazjum nr 52
dla Uczniów z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
we Wrocławiu przy ul. Ignuta 28


Ogólne zasady wychowania

Istotą wychowania w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 116 i Gimnazjum Specjalnym nr 52 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym jest przygotowanie uczniów do samodzielnego funkcjonowania w zakresie:
  a) samoobsługi
  b) odpowiedzialnego podejmowania decyzji
  c) integracji społecznej i wdrażania do samodzielności poza szkołą
  d) kształtowania poczucia własnej wartości, niezależności i godności osobistej
Działania wychowawcze służą harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu ucznia, wdrażaniu do samodzielności poprzez działania edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne oraz integrację społeczną.
Podstawą pracy w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 116 i Gimnazjum Specjalnym nr 52 jest atmosfera wzajemnego zrozumienia i szacunku między wszystkimi uczniami, nauczycielami, rehabilitantami i wszystkimi pracownikami szkoły.
Poprzez swoją postawę wszyscy pracownicy szkoły są wychowawcami, stanowią wzór dla uczniów, dbają o swoją godność osobistą i zawodową.

Model absolwenta

1. Odznacza się kulturą osobistą, wyrażającą się w postawie, języku, wyglądzie
    zewnętrznym, dbałością o estetykę otoczenia.
2. Jest wrażliwy na krzywdę i cierpienie innych ludzi.
3. Rozumie wagę odpowiedzialności za siebie i innych.
4. Jest przygotowany do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym.
5. Dba o zdrowie własne i innych, jest odporny na patologie społeczną.
6. Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego.
7. Docenia wartość rodziny, identyfikuje się ze swoją rodziną i jej tradycjami.
8. Szanuje odmienność poglądów, narodowości, ras, religii, jest tolerancyjny
    wobec osób
innej narodowości, tradycji kulturowej.
9. Szanuje starszych, jest opiekuńczy wobec młodszych i słabszych.
10. Jest przygotowany do świadomego wyboru swoich dalszych losów
      życiowych.

11. Jest przygotowany do świadomego i aktywnego udziału w życiu społecznym.
12. Zna i szanuje tradycje i kulturę narodową, dba o poprawność języka
      ojczystego.

13. Czuje się obywatelem Polski i Europy.

Rodzice i nauczyciele jako wychowawcy

1. Rodzice  są w pełni odpowiedzialni za wychowanie swoich dzieci.
2. Szkoła spełnia w działaniach wychowawczych rodziców funkcję pomocniczą.
3. Szkoła realizuje, przyjęty uchwałą rady pedagogicznej, po konsultacji
    z rodzicami
i uczniami, program wychowawczy.
4. Każdy nauczyciel pełni rolę wychowawcy – świadomie i dobrowolnie,
    kierując się
dobrem uczniów.
5. Nauczyciel wprowadza do tematyki swego przedmiotu elementy programu
    wychowawczego.
6. Każdemu zespołowi klasowemu dyrektor szkoły przydziela wychowawcę na
    czas
trwania etapu edukacyjnego.
7. Wychowawca opracowuje, w oparciu o program wychowawczy szkoły,
    klasowy
program wychowawczy, konsultując go z uczniami i z rodzicami.
8. Założenia programu wychowawczego realizowane są na godzinach do
    dyspozycji
wychowawcy, zajęciach przedmiotowych, zajęciach
    pozalekcyjnych, wycieczkach,
imprezach szkolnych i klasowych itp.
9. Zadania, prawa i obowiązki uczniów, nauczycieli i rodziców określają
    szczegółowo
postanowienia Statutu Zespołu Szkół nr 21.

Nagrody i środki wychowawcze

1. Celem wychowania jest zauważanie przejawów dobrego zachowania
    i nagradzanie
ucznia, w szczególności:
    •  za aktywny udział w pracach samorządu szkolnego i klasowego;
    •  za udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych;
    •  za koleżeńskość i bezinteresowna pomoc słabszym i potrzebującym;
    •  za wykazywana inicjatywę, która przyczynia się do powstawania
       pozytywnych
wzorców postępowania u innych;
2.  Przewiduje się między innymi następujące rodzaje nagród:
    •  wyróżnienie wychowawcy lub dyrektora na forum klasy i szkoły;
    •  dyplom uznania;
    •  nagroda rzeczowa na koniec roku szkolnego;
    •  świadectwo z wyróżnieniem;
    •  list gratulacyjny dyrektora szkoły dla ucznia lub jego rodziców;
    •  nagroda specjalna dyrektora szkoły dla najlepszego ucznia – absolwenta
       w danym
roku szkolnym;
3.  Sytuacje niewłaściwe:
    •  niesolidność, nieterminowość, nie wywiązywanie się ze zobowiązań;
    •  wagary, spóźnienia;
    •  niechlujny i niestosowny wygląd, brak higieny osobistej;
    •  dewastacja mienia szkolnego, prywatnego i publicznego;
    •  niszczenie przyrody, w szczególności znęcanie się nad zwierzętami;
    •  przemoc fizyczna i psychiczna wobec słabszych;
    •  palenie papierosów, picie alkoholu i używanie narkotyków;
    •  kradzież i wulgarne słownictwo;
    •  obojętność na przejawy zła i brak poszanowania dla uczuć innych;
    •  wchodzenie w konflikt z prawem;
4.  Środki wychowawcze podejmowane w sytuacjach niewłaściwych:
    •  rozmowa wychowawcy z uczniem
    •  naprawienie przez ucznia szkody lub przeproszenie za wyrządzona krzywdę
    •  pomoc psychologa lub lekarza
    •  rozmowa wychowawcy z rodzicami w obecności psychologa, i dyrektora
        szkoły

    •  postawienie ucznia przed szkolna komisją wychowawczą
    •  obniżenie oceny z zachowania

Ocena z zachowania


1. Zachowanie ucznia podlega ocenie – ocenianie jest integralną częścią
    programu wychowawczego szkoły i obejmuje:

    • informowanie uczniów i ich rodziców o podstawowych wymaganiach
      wychowawczych, obowiązujących w szkole oraz zasadach zachowania
      – przez wychowawcę klasy na początku roku szkolnego;

    • bieżącą informację uczniów i gromadzenie informacji o ich zachowaniu;

    • systematyczne przekazywanie rodzicom informacji o zachowaniu ich dzieci;

    • formułowanie śródrocznych i końcoworocznych ocen klasyfikacyjnych
      według zasad, skali i w formach zawartych w kryteriach oceny z zachowania
      stanowiącym aneks do niniejszego programu;

2. Zasadniczy wpływ na ocenę z zachowania ma funkcjonowanie ucznia
    w środowisku szkolnym, respektowanie zasad współżycia społecznego
    i ogólnie przyjętych norm, w szczególności:

    • uczciwość w postępowaniu;

    • reagowanie na zło;

    • sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych;

    • stosunek do nauczycieli, innych pracowników szkoły i kolegów;

    • dbałość o kulturę słowa;

    • dbałość o zdrowie swoje i innych;

    • poszanowanie mienia szkolnego;

    • dbałość o higienę osobistą, estetyczny wygląd oraz ład i porządek w swoim
      otoczeniu;

    • sumienność, pilność, wytrwałość i samodzielność w nauce w miarę swoich
      możliwości;

    • systematyczne przygotowywanie się do lekcji;

    • regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne;

    • troska o bezpieczeństwo własne i kolegów czasie zajęć lekcyjnych i przerw;

    • wykonywanie poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły;

    • przestrzeganie wewnątrzszkolnych regulaminów i zarządzeń;

    • dążenie do pełnego wykorzystywania swoich możliwości w samoobsłudze
       i niezależnym funkcjonowaniu;

3. Ocenę z zachowania ucznia wystawia wychowawca klasy lub w szczególnie
    uzasadnionych przypadkach psycholog szkolny – po konsultacji
    z nauczycielami uczącymi w danej klasie, zespołem klasowym i samym
    zainteresowanym.

Metody i formy działania

1. Wyeksponowanie treści wychowawczych w programach nauczania
    poszczególnych przedmiotów.

2. Realizowanie programów wychowawczych poszczególnych klas, w tym
    tematycznych godzin z wychowawcą – powiązanych z programem
    wychowawczym szkoły.

3. Uczestnictwo w działaniach wspólnych – pracach Samorządu Uczniowskiego
    na rzecz szkoły i środowiska, uroczystościach państwowych i szkolnych,
    wycieczkach i wspólnej zabawie, spotkaniach z zasłużonymi dla
    społeczeństwa ludźmi.

4. Pomoc w organizowaniu czasu wolnego uczniom:

    •
działalność kół zainteresowań;
    • konkursy przedmiotowe i artystyczne;
    • działalność SKS i zawody sportowe;
    • udział w spektaklach teatralnych, koncertach i seansach filmowych;
    • zabawy, festyny, ogniska, wycieczki, dyskoteki i inne spotkania
      o charakterze rekreacyjnym;

5. Kształtowanie poczucia więzi ze szkołą, tworzenie i pielęgnowanie tradycji:

    • uroczyste pasowanie na ucznia;
    • trój galowy w dni uroczyste;
    • obchody świąt państwowych i uroczystości szkolnych;
    • coroczne obchody święta szkoły;
    • spotkania świąteczne;
    • pomoc ludziom potrzebującym;
    • kontakt z innymi szkołami;
6. Przyjęcie kalendarza imprez szkolnych na każdy rok.

7. Wycieczki przedmiotowe i turystyczne.

8. Tematyczne godziny z wychowawcą związane z programem wychowawczym
    szkoły.

9. Prelekcje i programy o charakterze wychowawczym i szkoleniowym,
    przygotowane przez psychologa, pedagoga, specjalistów, a skierowane do
    rodziców, uczniów i nauczycieli.

10. Spotkania z rodzicami:

      • klasowe z wychowawcą;
      • ogólnoszkolne z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły;
      • okresowe konsultacje zgodnie z przyjętym harmonogramem;
      • indywidualne z pracownikami szkoły (wicedyrektorem, nauczycielami,
        rehabilitantami, logopedą, psychologiem, pedagogiem i inne);

11. Stała współpraca rodziców, dyrekcji, nauczycieli i innych pracowników
      szkoły w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA

A.  Uwagi wstępne:

 1. Ocena z zachowania ucznia obejmuje zarówno jego postawę w szkole, jak
  i poza szkołą.
 2. Przy wystawianiu oceny należy uwzględniać motywy i przyczyny wszelkich
  zachowań ucznia.
 3. Ocenę z zachowania ucznia wystawia wychowawca klasy lub
  w szczególnie uzasadnionych przypadkach psycholog szkolny – po
  konsultacji z nauczycielami uczącymi w danej klasie, zespołem klasowym
  i samym zainteresowanym.
 4. Ocena z zachowania wynika z analizy postępowania w całym semestrze
  – pojedyncze zdarzenie nie może decydować o końcowej ocenie.
 5. Frekwencja jest jednym z elementów oceny, a nie jej głównym kryterium.
  O usprawiedliwieniu spóźnienia i każdej opuszczonej godziny lekcyjnej
  decyduje wychowawca uwzględniając przyczynę.

B. Kryteria oceny z zachowania:

     1.  Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
          • przestrzega norm i zasad życia społecznego;
          • szanuje mienie społeczne;
          • angażuje się w życie klasy;
          • rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne;
          • nie używa przemocy wobec innych uczniów, nie popiera postaw
             agresywnych,
nie ulega złym wpływom;
          • dba o kulturę słowa, wygląd zewnętrzny i higienę osobistą;
     2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia kryteria oceny dobrej,
         a nadto:

          • angażuje się w życie szkoły;
          • otacza opieką słabszych i młodszych kolegów
          • jest autorem inicjatyw integrujących zespół klasowy;
          • bierze udział w konkursach, turniejach i zawodach;
          • usprawiedliwia wszystkie nieobecności i spóźnienia;
     3. Na ocenę wzorową zasługuje uczeń, który spełnia kryteria ocen w pkt 1-2:
          • bierze aktywny udział w życiu środowiska;
          • występuje z inicjatywą pomocy słabszym i potrzebującym kolegom;
          • staje w obronie ofiar agresji wewnątrzszkolnej;
          • działa w SU;
     4. Ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
          • słabo angażuje się w życie klasy;
          • nie zawsze przestrzega ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia
             społecznego;
          • obowiązki szkolne wypełnia niesystematycznie i nierzetelnie, w tym nie
            zawsze
usprawiedliwia godziny opuszczone i spóźnienia;
     5. Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
          • nie angażuje się w życie klasy;
          • zaniedbuje wykonywanie obowiązków szkolnych, ma liczne spóźnienia
            i godziny

          • stosuje przemoc wobec kolegów;
          • jest wulgarny i  arogancki wobec rówieśników i osób dorosłych;
          • dopuszcza się kradzieży i dewastacji mienia prywatnego, szkolnego lub
             publicznego
     6. Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który dopuścił się 1 z niżej
         wymienionych

          • przejawia zachowanie destrukcyjne wpływające na życie klasy;
          • zagraża bezpieczeństwu kolegów – stosuje przemoc i terroryzuje
            otoczenie;

          • dewastuje mienie prywatne, szkolne, publiczne;
          • lekceważy obowiązki szkolne; notorycznie nie uczęszcza na zajęcia
            lekcyjne;

          • spożywa alkohol, środki odurzające, pali papierosy;
          • zagraża bezpieczeństwu szkoły przez przynoszenie i używanie
            niedozwolonych

          • propaguje poglądy dyskryminujące jakąkolwiek grupę społeczną.


CELE WYCHOWAWCZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 116

DLA UCZNIÓW Z DZIECIĘCYM PORAŻENIEM MÓZGOWYM
W ZS NR 21

Cel główny Cele operacyjne
Kształtowanie
refleksyjnej
postawy wobec
siebie.
Uczeń:
• zna swoje mocne i słabe strony;
• rozwija mocne strony osobowości i akceptuje swoje
  ograniczenia;
• rozpoznaje stany emocjonalne – swoje i innych;
• wyraża własne emocje w sposób akceptowany
  społecznie;

• umie radzić sobie w sytuacjach życia codziennego;
• potrafi poprosić o pomoc;
• rozwija swoje zainteresowania;
Przygotowanie
do uczestnictwa
w życiu szkolnym.
Uczeń:
• ma poczucie przynależności do klasy;
• przestrzega norm, reguł i zasad obowiązujących
  w prawidłowo funkcjonującej grupie rówieśniczej;
• ma poczucie więzi ze społecznością szkolną;
• stara się czynnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły;
• zna i szanuje symbole szkoły;
• właściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli
  i pracowników szkoły;
Ukazywanie wartości
rodziny.
Uczeń:
• rozumie znaczenie rodziny we współczesnym świecie;
• zna swoje miejsce w rodzinie;
• szanuje rodziców i osoby starsze;
• ma poczucie odpowiedzialności za powierzone mu
   przez
rodziców zadania;
• zna i pielęgnuje wartości i tradycje rodzinne;
Kształtowanie
poczucia
przynależności do
wspólnoty lokalnej.
Uczeń:
• dba o estetykę najbliższego otoczenia;
• zna swoje miasto, jego barwy, flagę, godło, historię
  i tradycję;
• zna swoje osiedle i najbliższą okolicę;
• nawiązuje przyjaźnie z rówieśnikami z najbliższego
  otoczenia;
Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i proeuropejskiej.
Uczeń:
• rozpoznaje hymn i symbole narodowe;
• potrafi dobrze zachować się podczas apeli
  i uroczystości

  szkolnych organizowanych z okazji świąt narodowych;
• zna i szanuje historię, kulturę i tradycję narodową;
• poznaje jeden język obcy;
• poznaje obyczaje i tradycje kraju, którego języka się
  uczy;
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków
zdrowotnych.
Uczeń:
• aktywnie spędza wolny czas i uczestniczy
   w zajęciach

  rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych;
• zna i stosuje zasady zdrowego odżywiania się;
• przestrzega zasad bezpiecznego zachowania się
  w różnych
sytuacjach;
• zna i przestrzega zasad higieny pracy;
• zna i przestrzega zasad higieny osobistej;
• rozumie szkodliwość picia alkoholu, palenia
  papierosów
i używania narkotyków;
Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie.
Uczeń:
• zna podstawowe wartości i normy życia społecznego
  i ich
hierarchizację;
• jest tolerancyjny i szanuje innych ludzi;
• umie współdziałać w grupie rówieśniczej;
• rozumie znaczenie wolności jednostki;
• zna podstawowe prawa człowieka;
• zna podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie;
• poznaje instytucje życia publicznego;


KLASA I

Cel główny Cele operacyjne
Kształtowanie
refleksyjnej
postawy wobec
siebie.
Uczeń:
• potrafi prosić o pomoc;
Przygotowanie
do uczestnictwa
w życiu szkolnym.
Uczeń:
• ma poczucie przynależności do klasy;
• właściwie zachowuje się w stosunku do nauczycieli
  i pracowników szkoły;
Ukazywanie wartości
rodziny.
Uczeń:
• szanuje rodziców i osoby starsze;
Kształtowanie
poczucia
przynależności do
wspólnoty lokalnej.
Uczeń:
• zna swoje miasto, jego barwy, flagę, godło, historię
  i tradycję;
Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i proeuropejskiej.
Uczeń:
• rozpoznaje hymn i symbole narodowe;
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków
zdrowotnych.
Uczeń:
• rozumie potrzebę aktywnego uczestnictwa
  w zajęciach

  rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych;
• zna zasady higieny osobistej;
Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie.
Uczeń:
• umie współdziałać w grupie rówieśniczej;


KLASA II

Cel główny Cele operacyjne
Kształtowanie
refleksyjnej
postawy wobec
siebie.
Uczeń:
• uczy się wyrażania własnych emocji;
Przygotowanie
do uczestnictwa
w życiu szkolnym.
Uczeń:
• zna i szanuje symbole szkoły;
Ukazywanie wartości
rodziny.
Uczeń:
• zna i pielęgnuje wartości i tradycje rodzinne;
Kształtowanie
poczucia
przynależności do
wspólnoty lokalnej.
Uczeń:
• dba o estetykę najbliższego otoczenia;
Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i proeuropejskiej.
Uczeń:
• zna symbole narodowe;
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków
zdrowotnych.
Uczeń:
• przestrzega zasad bezpiecznego zachowania
  w różnych
sytuacjach;
Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie.
Uczeń:
• szanuje innych ludzi;

 

KLASA III

Cel główny Cele operacyjne
Kształtowanie
refleksyjnej
postawy wobec
siebie.
Uczeń:
• umie radzić sobie w sytuacjach życia codziennego;
Przygotowanie
do uczestnictwa
w życiu szkolnym.
Uczeń:
• przestrzega norm, reguł i zasad obowiązujących
  w prawidłowo funkcjonującej grupie rówieśniczej;
Ukazywanie wartości
rodziny.
Uczeń:
• ma poczucie odpowiedzialności za powierzone mu
  przez
rodziców zadania;
Kształtowanie
poczucia
przynależności do
wspólnoty lokalnej.
Uczeń:
• nawiązuje przyjaźnie z rówieśnikami z najbliższego
  otoczenia;
Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i proeuropejskiej.
Uczeń:
• umie zachować się podczas apeli i uroczystości
  szkolnych
organizowanych z okazji świąt
  narodowych;
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków
zdrowotnych.
Uczeń:
• aktywnie spędza czas wolny;
Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie.
Uczeń:
• poznaje instytucje życia publicznego;

 

KLASA IV

Cel główny Cele operacyjne
Kształtowanie
refleksyjnej
postawy wobec
siebie.
Uczeń:
• zna swoje mocne i słabe strony;
Przygotowanie
do uczestnictwa
w życiu szkolnym.
Uczeń:
• stara się czynnie uczestniczyć w życiu szkoły;
Ukazywanie wartości
rodziny.
Uczeń:
• zna swoje miejsce w rodzinie;
Kształtowanie
poczucia
przynależności do
wspólnoty lokalnej.
Uczeń:
• zna swoje osiedle i jego specyfikę;
Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i proeuropejskiej.
Uczeń:
• poznaje jeden język obcy;
• uczestniczy w apelach prawidłowych uroczystościach
  szkolnych organizowanych z okazji świąt narodowych;
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków
zdrowotnych.
Uczeń:
• przestrzega zasad higieny pracy;
• zna i przestrzega zasad higieny osobistej;
Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie.
Uczeń:
• zna podstawowe prawa i obowiązki obywatelskie;
• zna podstawowe prawa dziecka;

 

KLASA V

Cel główny Cele operacyjne
Kształtowanie
refleksyjnej
postawy wobec
siebie.
Uczeń:
• rozwija mocne strony osobowości i akceptuje swoje
  ograniczenia;
Przygotowanie
do uczestnictwa
w życiu szkolnym.
Uczeń:
• stara się czynnie uczestniczyć w życiu klasy i szkoły;
Ukazywanie wartości
rodziny.
Uczeń:
• uczestniczy w tradycjach rodzinnych;
Kształtowanie
poczucia
przynależności do
wspólnoty lokalnej.
Uczeń:
• umie nawiązać kontakty przyjacielskie w grupie
   klasowej;
Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i proeuropejskiej.
Uczeń:
• zna tradycje i obyczaje kraju, którego język poznaje;
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków
zdrowotnych.
Uczeń:
• aktywnie spędza wolny czas i zdrowo się odżywia;
Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie.
Uczeń:
• rozumie znaczenie wolności jednostki;

 

KLASA VI

Cel główny Cele operacyjne
Kształtowanie
refleksyjnej
postawy wobec
siebie.
Uczeń:
• potrafi rozpoznać stany emocjonalne swoje i innych;
• rozwija swoje zainteresowania;
Przygotowanie
do uczestnictwa
w życiu szkolnym.
Uczeń:
• ma poczucie więzi ze społecznością szkolną;
Ukazywanie wartości
rodziny.
Uczeń:
• rozumie znaczenie rodziny we współczesnym świecie;
Kształtowanie
poczucia
przynależności do
wspólnoty lokalnej.
Uczeń:
• zna swoje miasto, jego historię i tradycje;
Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i proeuropejskiej.
Uczeń:
• zna i szanuje historię, kulturę i tradycje narodową;
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków
zdrowotnych.
Uczeń:
• rozumie szkodliwość picia alkoholu, palenia
  papierosów
i używania narkotyków;
Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie.
Uczeń:
• zna podstawowe wartości i normy życia społecznego
  i jego hierarchizację;


CELE WYCHOWAWCZE GIMNAZJUM NR 52
DLA UCZNIÓW Z DZIECIĘCYM PORAŻENIEM MÓZGOWYM
W ZS NR 21

Cel główny Cele operacyjne
Kształtowanie
refleksyjnej
postawy wobec
siebie.
Uczeń:
• rozpoznaje swoje i innych stany emocjonalne;
• umie zachować się asertywnie;
• umie radzić sobie w sytuacjach stresowych;
• pielęgnuje swoje zainteresowania;
• realistycznie planuje swoją przyszłość;
• nawiązuje i pielęgnuje przyjaźnie;
Przygotowanie
do uczestnictwa
w życiu szkolnym.
Uczeń:
• przestrzega norm, reguł i zasad obowiązujących
  w prawidłowo funkcjonującej grupie rówieśniczej;
• reprezentuje klasę na forum szkoły, szkołę na forum
  środowiska;
Ukazywanie wartości
rodziny.
Uczeń:
• rozumie znaczenie rodziny we współczesnym świecie;
• zna swoje miejsce w rodzinie;
• pomaga rodzicom i osobom starszym;
Kształtowanie
poczucia
przynależności do
wspólnoty lokalnej.
Uczeń:
• zna swoje miasto, jego historię i tradycję;
• zna swój region i jego specyfikę;
Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i proeuropejskiej.
Uczeń:
• zna hymn i symbole narodowe;
• zna położenie geograficzne krajów europejskich;
• zna i szanuje historię, kulturę i tradycję narodową;
• szanuje odrębność kulturową innych narodów;
• zna miejsce Polski w Unii Europejskiej;
• zna idee i zasięg Unii Europejskiej;
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków
zdrowotnych.
Uczeń:
• rozumie szkodliwość picia alkoholu, używania
  narkotyków,
palenia papierosów;
• przestrzega zasad bezpiecznego zachowania
  w każdej
sytuacji;
• w prawidłowy sposób organizuje pracę umysłową;
• umie planować czas wolny;
• umie przeciwdziałać degradacji środowiska
  naturalnego;

• posiada informacje na temat AIDS i potrafi
  zachować się
wobec osoby zarażonej wirusem HIV;
Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie.
Uczeń:
• przyjmuje odpowiedzialność za siebie;
• zna prawa i przywileje osób niepełnosprawnych;
• zapoznaje się z informacjami na temat zawodów;

 

KLASA IG

Cel główny Cele operacyjne
Kształtowanie
refleksyjnej
postawy wobec
siebie.
Uczeń:
• pielęgnuje swoje zainteresowania;
• nawiązuje i pielęgnuje przyjaźnie;
Przygotowanie
do uczestnictwa
w życiu szkolnym.
Uczeń:
• przestrzega norm, reguł i zasad obowiązujących
  w prawidłowo funkcjonującej grupie rówieśniczej;
Ukazywanie wartości
rodziny.
Uczeń:
• zna swoje miejsce w rodzinie;
Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i proeuropejskiej.
Uczeń:
• zna hymn i symbole narodowe;
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków
zdrowotnych.
Uczeń:
• przestrzega zasad bezpiecznego zachowania
  w każdej
sytuacji – BHP w pracowniach;
• w prawidłowy sposób organizuje pracę umysłową;
Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie.
Uczeń:
• zna prawa i przywileje osób niepełnosprawnych;

 

KLASA IIG

Cel główny Cele operacyjne
Kształtowanie
refleksyjnej
postawy wobec
siebie.
Uczeń:
• umie zachować się asertywnie;
Przygotowanie
do uczestnictwa
w życiu szkolnym.
Uczeń:
• przestrzega norm, reguł i zasad obowiązujących
  w prawidłowo funkcjonującej grupie rówieśniczej;;
Ukazywanie wartości
rodziny.
Uczeń:
• zna swoje miejsce w rodzinie – umie wykonać drzewo
  genealogiczne swojej rodziny;
Kształtowanie
poczucia
przynależności do
wspólnoty lokalnej.
Uczeń:
• zna swoje miasto, jego historię i tradycję;
Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i proeuropejskiej.
Uczeń:
• zna położenie geograficzne krajów europejskich;
• zna miejsce Polski w Unii Europejskiej;
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków
zdrowotnych.
Uczeń:
• umie przeciwstawić się namowom picia alkoholu,
  używania
narkotyków i palenia papierosów;
• umie planować czas wolny;
Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie.
Uczeń:
• przyjmuje odpowiedzialność za siebie;

 

KLASA IIIG

Cel główny Cele operacyjne
Kształtowanie
refleksyjnej
postawy wobec
siebie.
Uczeń:
• umie radzić sobie w sytuacjach stresowych;
• realistycznie planuje swoją przyszłość;
Przygotowanie
do uczestnictwa
w życiu szkolnym.
Uczeń:
• reprezentuje klasę na forum szkoły, szkołę na forum
  środowiska;
Ukazywanie wartości
rodziny.
Uczeń:
• rozumie znaczenie rodziny we współczesnym świecie;
• pomaga rodzicom i osobom starszym;
Kształtowanie
poczucia
przynależności do
wspólnoty lokalnej.
Uczeń:
• zna swój region i jego specyfikę;
Kształtowanie
postawy
patriotycznej
i proeuropejskiej.
Uczeń:
• zna i szanuje historię, kulturę i tradycję narodową;
• szanuje odrębność kulturową innych narodów;
• zna idee i zasięg Unii Europejskiej;
Kształtowanie
prawidłowych
nawyków
zdrowotnych.
Uczeń:
• umie przeciwdziałać degradacji środowiska
  naturalnego;

• posiada informacje na temat AIDS i potrafi
  zachować się
wobec osoby zarażonej wirusem HIV;
Przygotowanie
do życia
w społeczeństwie.
Uczeń:
• zapoznaje się z informacjami na temat zawodów;

 

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates