Innowacja pedagogiczna - Kuchnia Dydaktyczna1. Opis innowacji pedagogicznej.


Pomysł zorganizowania kuchni dydaktycznej powstał w wyniku obserwacji i rozmów z uczniami podczas zajęć oraz rozmów z ich rodzicami. Dzieci niepełnosprawne nie mają możliwości korzystania w warunkach domowych z kuchni, ponieważ ta nie jest przystosowana do ich możliwości. Często także rodzice nie potrafią dziecka nauczyć samoobsługi przy przygotowywaniu, a nawet spożywaniu posiłków. Takie sytuacje są zrozumiałe i dlatego naszym obowiązkiem jako placówki edukacyjno-terapeutycznej jest wyjście naprzeciw tym problemom poprzez stworzenie w szkole specjalistycznej kuchni.


2. Cel innowacji pedagogicznej: osiągnięcie, najwyższego na miarę możliwości każdego dziecka, poziomu wykonywania poszczególnych czynności w przygotowywaniu posiłku.


3. Tematyka.


3.1. Przygotowanie uczestników do samodzielnego przygotowania potraw, tj. nauka wykonania i doskonalenie czynności składowych, np. obieranie, mycie i krojenie warzyw, wędlin, rozbijanie jaj, itp.; ćwiczenie zasad mierzenia, ważenia, porcjowania; obróbka składników potraw przy użyciu urządzeń i narzędzi gospodarstwa domowego;

kd1kd2akd3

 

3.2. Wdrażanie do czynności towarzyszących pracy w pracowni gospodarstwa domowego, tj. organizowanie i przygotowanie stanowiska pracy, zachowanie porządku;


3.3. Samoobsługa i higiena osobista podczas przygotowania potraw;


3.4. Estetyka i kultura codzienna, tj. nakrywanie do stołu odpowiednia zastawą, podawanie do stołu;


3.5. Uspołecznienie, tj. planowanie jadłospisu, trening finansowy, powierzanie drobnych zakupów;


4. Sposób realizacji.


Program „Kuchnia dydaktyczna” będzie realizowany w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 116 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym oraz Gimnazjum Specjalnym nr 52 dla Uczniów z Dziecięcym Porażeniem Mózgowym na zajęciach adaptacji funkcjonalnej i techniki, zgodnie z corocznie opracowywanymi przez nauczycieli i terapeutów indywidualnymi programami edukacyjno-terapeutycznymi.


5. Nazwiska nauczycieli uczestniczących w innowacji:


   Elżbieta Goldwasser, Marcin Bubel.


6. Czas trwania innowacji: cały rok szkolny.


7. Sposób prowadzenia ewaluacji działań innowacyjnych:


Postępy uczniów w obszarze przygotowywania i spożywania posiłków są sprawdzane poprzez kwestionariusz samoobsługi. Ma on na celu sprawdzenie możliwości ucznia, a także wpływu wykonywanej przez niego podczas zajęć czynności na sprawność dłoni. Nauczyciel obserwuje, jakim uczeń posługuje się chwytem, czy wykonuje precyzyjne ruchy palców, czy dostosowuje chwyt do przedmiotu, którym manipuluje i czy jest w stanie go zmienić.


Drugim narzędziem jest ocena funkcjonalna ręki. Służy do określenia lateralizacji (stronności ręki, nogi i oka) uczniów oraz zdolności motoryki małej, a także występujących odruchów przetrwałych.


8. Zasady ewaluacji z uwzględnieniem przewidywanych efektów.


Efekty osiągane przez dzieci określa się indywidualnie, w zależności od stopnia niepełnosprawności każdego ucznia.


Zarówno ocena funkcjonalna ręki, jak i kwestionariusz samoobsługi przeprowadzany jest przez terapeutę na początku I i na końcu II semestru danego roku szkolnego.

9. Spodziewane efekty.

Zdobyte przez uczniów umiejętności w trakcie realizacji programu „Kuchnia dydaktyczna” przyczynią się do ich ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, co jest niezbędne do możliwie samodzielnego i aktywnego życia. Umożliwią w przyszłości prowadzenie własnego gospodarstwa domowego, a może także pracę zawodową.

Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates