moge wiecej
Projekt nr RPDS.10.02.02-02-0025/17 „Mogę więcej! – wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa

w ramach RPO WD 2014-2020


„Mogę więcej! – wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych” to projekt będący odpowiedzią na ogólnie zdefiniowane problemy 5 wrocławskich szkół specjalnych w zakresie indywidualnego wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Według ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) kształcenie specjalne jest integralną częścią sytemu edukacji. Organizowane jest dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i szczególnych metod pracy. Odbywa się ono w szkołach specjalnych oraz w szkołach ogólnodostępnych, w których tworzone są oddziały specjalne, integracyjne i ogólnodostępne.

Najważniejszym zadaniem w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych jest zapewnienie pomocy terapeutycznej i edukacyjnej od najmłodszych lat życia, ponieważ największe efekty przynosi praca z dzieckiem. Gwarantuje to lepsze funkcjonowanie tych osób w życiu dorosłym – społecznym i zawodowym.

W czerwcu 2017 r. przeprowadzono w szkołach:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 116,
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 87,
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 89,
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 102,
Gimnazjum Specjalne nr 56
diagnozy potrzeb edukacyjnych, które potwierdziły problem niewystarczającego przygotowania szkół do prowadzenia indywidualnego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi pracy z dzieckiem.
Z diagnoz wynika jednoznacznie liczba uczniów objętych wsparciem: 152 (64 K i 88 M; zawody pedagogiczne sfeminizowane), liczba nauczycieli objętych wsparciem: 32 (31 K i 1 M; wyższy udział matek w opiece nad dziećmi) oraz liczba rodziców: 15 (13 K i 2 M).

W zależności od profilu, do ww. szkół uczęszczają dzieci z następującymi diagnozami i/lub zaburzeniami:
- niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
- niepełnosprawność intelektualna sprzężona z innym rodzajem niepełnosprawności tj. z autyzmem, słabowidzeniem, słoabosłyszeniem, niepełnosprawnością ruchową
- autyzm i autyzm sprzężony z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
- dziecięce porażenie mózgowe i niepełnosprawność z nim sprzężona
- dysfunkcje integracji sensorycznej, złożone zaburzenia komunikacji
- zaburzenia w sferze zmysłów: wzroku słuchu, węchu, smaku, dotyku
- 875 to dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.
Z powyższych deficytów wynikają złożone problemy i trudności w nabywaniu podstawowych umiejętności szkolnych, takich jak czytanie i pisanie, z nauką podstawowych umiejętności potrzebnych do funkcjonowania w codziennym życiu (komunikowania się z otoczeniem, samoobsługą, samodzielnością na miarę swoich możliwości, panowania nad emocjami i bycia aktywnym uczestnikiem życia społecznego), problemy emocjonalne związane z niemożnością wyrażania swoich podstawowych potrzeb. Najpilniejsza potrzebą uczniów jest wykształcenie lub doskonalenie od najmłodszych lat podstawowych umiejętności poznawczych, komunikacyjnych i samodzielności. Jest to warunkowane systematyczna pracą, wielokrotnymi powtórzeniami, różnorodnym oddziaływaniem terapeutycznym. Praca z uczniami wymaga maksymalnej indywidualizacji postepowania w celu osiągnięcia jak najlepszych efektów na tym etapie edukacji.

Okres wdrażania projektu:
01 lipca 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.

Cel główny projektu:
Zwiększenie potencjału 5 wrocławskich szkół specjalnych w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w okresie od VII/2018 do VI/2020.

Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej
Poddziałanie: 10.2.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego
Priorytet inwestycyjny: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
Projekt: „Mogę więcej! – wsparcie procesu edukacji i rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami we wrocławskich szkołach specjalnych”

Cel 3 Strategii ZIT WrOF: Zintegrowanie społeczne
Priorytet: 3.3: Wzrost jakości i dostępności edukacyjnej na terenie WrOF
Działanie 3.3.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji na terenie WrOF
- w tym rozwijanie oferty indywidualizacji nauczania, skierowanej do uczniów ze specjalnymi potrzebami, co wpływa pozytywnie nie tylko bezpośrednio na uczniów, ale również na całe środowisko szkolne, rodziców i kadrę pedagogiczną, poprzez zróżnicowanie spektrum działań.

Cele szczegółowe projektu:
1. Poprawa bazy dydaktycznej 5 wrocławskich szkół specjalnych, poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i wyposażenie do diagnozy, edukacji, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami w okresie od VII/2018 do X/2018.
2. Nabycie i/lub podniesienie kompetencji i umiejętności 32 nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi i metod wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla uczniów ze specjalnymi potrzebami, w okresie od X/2018 do VI/2020.
3. Wdrożenie w 5 wrocławskich szkołach specjalnych zajęć uzupełniających ofertę pomocy psychologiczno-pedagogicznej w oparciu o nowoczesne narzędzia i metody pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami i ich rodzicami, w okresie od X/20118 do VI/2020.


Szkoła Podstawowa nr 116 i Gimnazjum nr 52 w Zespole Szkół nr 21 we Wrocławiu

ul. Piotra Ignuta 28, 54-152 Wrocław, tel./fax: 71/373 88 88

Powered by Joomla 1.7 Templates